LOGOTERAPEUTIN VASTAANOTTO

Logoterapia on itävaltalaisen neurologin, psykiatrin ja filosofian tohtori Viktor Franklin (1905-1997) kehittämä filosofinen terapiamuoto, jonka teoreettisina perusoletuksina pidetään ihmisen tahdon vapautta, tahtoa tarkoituksen löytämiseen ja elämän tarkoituksellisuutta. Nämä kolme ihmisenä olemisen ominaisuutta löytyvät Franklin mukaan jokaisen ihmisen tajunnan henkisestä ulottuvuudesta, joka poikkeaa tajunnan psyykkisestä ulottuvuudesta. Franklin logoterapiaa kutsutaan syntyhistoriansa vuoksi myös Wienin kolmanneksi psykoterapian koulukunnaksi Sigmund Freudin psykoanalyyttisen ja Alfred Adlerin individuaalipsykologisen koulukunnan jälkeen. Logoterapia perustuu eksistentiaalis-fenomenologiseen logoteoriaan ja eksistenssianalyysiin, joka tarkoittaa ihmisen ymmärtämistä, tulkitsemista ja hoitamista logoteoreettisen häiriöiden diagnosointimallin pohjalta. Logoterapian keskiössä on holistinen ihmiskäsitys, tulevaisuuteen suuntautuminen ja universaalien arvojen todellistaminen tarkoitusarvoja toteuttamalla. Logoterapia on Keski- ja Etelä-Euroopassa, USA:ssa ja Etelä-Amerikassa yleisesti tunnettu ja laajasti käytetty terapiamuoto. Suomeen logoterapia on rantautunut 1960-luvulla.

MITEN LOGOTERAPIA EROAA PSYKOTERAPIOISTA?

Logoterapia keskittyy ihmisen tajunnan henkisen ulottuvuuden häiriöiden hoitoon. Näitä häiriöitä ovat kaikki eksistentiaaliset (omaan ja yleisesti olemassaoloon liittyvät) ja tarkoitukseen liittyvät häiriöt, esim. yleinen ahdistuneisuus ja masennus, tarkoituksettomuuden tunteet, kuolemaan tai sairauteen liittyvät pelot, oman elämän tarkoituksen menettämisen tai tarkoituksen vääristymisen kokemukset ja ahdistusta aiheuttavat ristiriidat ulkopuolisen todellisuuden ja oman itsen välillä. Psykoterapiat keskittyvät ihmisen tajunnan psyykkisen ulottuvuuden häiriöiden hoitamiseen. Näitä ovat kaikki emootioihin, oppimiseen, tarkkaavaisuuteen, havaitsemiseen, psykosomatiikkaan ja ihmissuhteessa saamamme palautteen käsittelemiseen liittyvät häiriöt. Logoterapia ja psykoterapia eivät voi korvata toinen toisiaan, koska ne keskittyvät ihmisen tajunnan eri ulottuvuuksien häiriöiden hoitamiseen, ja nämä häiriöt ovat laadultaan erilaisia. Logoterapia ja psykoterapia voivat kuitenkin täydentää toisiaan ja toimia yhdessä ihmisen mielenterveyden kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.